test
smalle banner
RD smalle banner ITC
unsplask smale banner
previous arrow
next arrow

Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI)

The following is in Dutch, as it is in line with Dutch legislation. The Centre as an organisation working for common benefit falls under certain tax exemptions. We do not have to pay taxes on donations and legacies.

Als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI) volgens de Algemene wet inzake rijksbelastingen (artikel 5b lid 3i), is de Stichting Sint Michael van het Internationaal Theosofisch Centrum (ITC) gehouden specifieke informatie over zichzelf en haar functioneren openbaar te maken. Daarmee kunnen donateurs die gebruik willen maken van de ANBI-regeling voor belastingvrij schenken, zich informeren over een aantal specifieke gegevens, die bijvoorbeeld kunnen worden vergeleken met andere ANBI instellingen.

Contactgegevens:

Postadres Valkeveenselaan 19, 1411 GT Naarden
telefoon 035 – 694 51 21
Officiële kantooruren dinsdag en donderdag 10.00 – 14.00
E-mail info@itc-naarden.org
Site www.itc-naarden.org
Kamer van Koophandel 41192395
Fiscaal nummer 33.78.500

Donaties

Donaties en legaten zijn zeer welkom en vormen een onmisbaar deel van onze inkomsten. Het ITC doet niet aan fondswerving. Het beschikt statutair over een vermogensfonds. De statuten bepalen hierover het volgende (uit artikel 14):

  1. “De stichting bezit een onderhoudsfonds, hierna te noemen Endowment Fund, dat tot doel heeft zo nodig bijdragen te leveren aan het behoud en onderhoud van het landgoed en overige door de Council aan te wijzen activiteiten overeenkomstig het doel van de Stichting.
  2. Het Endowment Fund wordt gevormd door legaten en schenkingen, die dit fonds expliciet als bestemming hebben, en door gelden die door de Council als zodanig bestemd worden.
  3. Het kapitaal van het Endowment Fund mag niet worden aangesproken. [..]”

Algemeen dagelijks bestuur

Voorzitter
Vicevoorzitter
Secretaris
Penningmeester
Gewoon lid

 

Arend Heijbroek
Els Rijneker
vacant
Helma Kuit
Parcival van Gessel
Guido Haas
Jan Rietdijk
Peter LePoole

Beloningsbeleid

Uit artikel 4.5 van de statuten: “De bestuursleden genieten voor hun bestuurswerkzaamheden geen beloning. Aan de bestuursleden kan geen vacatie- of presentiegeld worden toegekend. [..]”
Het ITC heeft geen mensen in dienst. Al het werk wordt in principe door vrijwilligers gedaan met uitzondering van ingehuurd professioneel werk, zoals schoonmaak, wasserij, elektra en schilderen. Een beperkt aantal vrijwilligers krijgt een vrijwilligersvergoeding van maximaal € 145 per maand, in overeenstemming met de Wet op de loonbelasting, artikel 2 lid 6.

Doelstelling en missie

De stichting heeft ten doel: het beginsel van universele broederschap en vrede te bevorderen, geïnspireerd door de hoogste menselijke waarden, met de wil de wereld te dienen en in het besef van de Eenheid van Het Leven in alles en allen. De stichting beoogt niet het maken van winst.

Missie, de rede waarom wij bestaan:

De mensheid te dienen als spiritueel studie en retraite centrum, door mensen uit te nodigen om aan het proces van innerlijke transformatie te werken.

Kernwaarden
De kernwaarden van het ITC zijn gebaseerd op de eenheid van het leven.

  • Regeneratie van de mensheid door persoonlijke transformatie, gebaseerd op een dieper begrip van ieders eigen natuur. Deze zoektocht naar waarheid is met name gebaseerd op esoterische wijsheid.
  • Vrijheid van denken; dit betekent geen dogma’s en sektarisme. Eenieder is verantwoordelijk voor zijn eigen spirituele pad.
  • Schoonheid en dienstbaarheid. Dit uit zich in de programma’s, zowel als in het handhaven van de schoonheid en de speciale sfeer van het centrum. Dit houdt in dat in harmonie met de natuur wordt gewerkt.

 

Uit beleidsplan ITC als spiritueel studie- en retraitecentrum

Het ITC: identiteit en werk
Het ITC is een onlosmakelijk deel van de internationale Theosophical Society (TS). De TS maakt deel uit van zijn traditie en is verbonden met de spirituele lijn van zijn oprichters. Dit draagt bij tot de speciale sfeer van het Centrum, zijn energie en tot op zekere hoogte ook zijn bescherming. De President van de TS is ook President van het ITC, waardoor de theosofische identiteit wordt gewaarborgd. Het Centrum heeft ook een speciale relatie met de organisaties die in de loop van de jaren vanuit het werk van de TS Adyar zijn ontstaan.

Spiritueel werk: het uiteindelijke doel is regeneratie of transformatie
Wat verstaan we onder een spiritueel centrum? Het spirituele werk van het ITC heeft veel verschillende dimensies en kan plaats vinden via studie, dialogen, meditatie, ceremonieel werk en/of dienstbaarheid. Een open, ondogmatische benadering is essentieel voor de spirituele sfeer van het Centrum en vormt in feite haar unieke karakter. Het Centrum is als zodanig een spiritueel centrum, maar heeft mensen nodig om actief te worden. Het kan worden beschouwd als een spiritueel laboratorium, waar de veilige sfeer de bezoekers in staat stelt om in spiritueel opzicht kwetsbaar te zijn, op zoek naar diepere wegen van begrip. Door het werk op het Centrum worden subtiele energieën getransformeerd naar een niveau waarop deze kunnen worden gebruikt. Het is een van de weinige TS-gemeenschappen in de wereld, waar TS-leden wonen en werken. Dit brengt de verplichting met zich mee om actief te zijn. Activiteiten zijn dan ook een centraal punt voor het ITC, omdat het ITC alleen als spiritueel Centrum kan functioneren door de activiteiten van eenieder.

Het ITC als studie- en retraitecentrum
Het bestuur meent dat de lijn die is uitgewerkt aansluit bij de eisen van de tijd. Tegenwoordig komen mensen bij elkaar of gaan naar een dergelijk centrum om twee redenen:

• Om gelijkgezinde mensen te ontmoeten, om inspiratie op te doen voor de innerlijke kwaliteit van het leven, om spirituele ervaringen te delen of om beter inzicht te krijgen in levensvragen. Het sleutelwoord is delen.
• Om te ontsnappen aan de onrust van de wereld, met vergelijkbare doelen. Sleutelwoord is stilte.
Levende ervaring, inspiratie en transformatie zijn belangrijke elementen, collectief of individueel. Gasten komen voor een persoonlijke retraite of studie. De bibliotheek is in dit verband een belangrijk onderdeel; de inhoud daarvan moet voldoende aantrekkingskracht bieden om naar het Centrum te komen en daar enige tijd te verblijven.

 

Financiële verantwoording

Staat van ontvangsten en uitgaven 2019 en 2020 (in € 1,000)

Inkomsten 2019 2020 Uitgaven 2019 2020
Verhuur accommodatie 155,6 97,0 onderhoudskosten 42,0    88,2
verleende kortingen -41,6 -17,6 nutslasten 31,2    36,9
verhuur kamers, woningen 62,9 65,4 schoonmaak, wasserij 18,0     14,7
financiële inkomsten -/- kosten 231,3 78,2 afschrijving 11,6    56,7
giften, contributies vrienden 3,7 13,2 belasting, verzekering 26,5    39,4
donaties, legaten 14,9 28,0 activiteiten, bibliotheek 11,5        0,0
overige inkomsten 25,3 5,5 kosten vrijwilligers 11,4      8,9
overige kosten terrein 31,1    30,7
kantoorkosten 7,2      3,0
overige kosten 19,7    13,7
verlies / winst 241,9  -22,5
Totaal 452,1 269,7 452,1 269,7


Toelichting bij de staat van ontvangsten en uitgaven

Het ITC heeft de afgelopen jaren steeds een fors verlies geleden vanwege de hoge onderhoudskosten om het terrein in stand te houden en te moderniseren. Door de (financiële) inkomsten van het Endowment Fund wordt getracht inkomsten en uitgaven meer in balans te brengen. In 2019 waren de beleggingsresultaten exceptioneel. In dat jaar is een nieuw gastenverblijf gebouwd. De kosten hiervan zijn geactiveerd (staan op de balans). Dit leidt wel tot hogere afschrijvingen, pas zichtbaar in 2020. In 2020 is de impact van Corona zichtbaar door aanzienlijk lagere verhuurinkomsten. Daarnaast zijn de onderhoudskosten hoger dan in voorgaande jaren. Er is gebruik gemaakt van het feit dat de gebouwen leeg stonden. De accommodaties worden – naast het gebruik voor de theosofische activiteiten – ook aan verschillende andere spirituele organisaties verhuurd, die ieder werken volgens dezelfde kernwaarden van het ITC. Op deze wijze wordt de rol van het ITC versterkt, als een actief en inspirerend spiritueel centrum, dat bijdraagt aan de dienst in de wereld en met name aan de verheffing van de mensheid.

Verslag van activiteiten

Het ITC organiseert seminars en retraites, al dan niet met partners, zoals Theosofische Vereniging in Nederland (TVN). Hiervoor wordt verwezen naar Centre News, dat ieder kwartaal naar Vrienden van het ITC en belangstellenden wordt verzonden. Voor komende activiteiten wordt verwezen naar activiteitenagenda op deze website.

Upcoming Events